Mentalitet

Hundars mentalitet är något jag brinner starkt för, eftersom det är grunden till både hur väl de kommer fungera till det vi önskar, men också är en stor del i hundens allmänna välmående, hur väl de kan hantera världen och allt den innebär. I slutändan är alltså mentalitet en fråga om välfärd.

Utöver vår subjektiva bedömning om hundens mentalitet, finns också möjlighet till mer standardiserade och objektiva bedömningar, i och med mentalbeskrivningar och mentaltester. Dessa tycker jag är enormt viktiga, eftersom det är så lätt att bli hemmablind, och eftersom vi alla har våra egna referensramar när vi gör vår subjektiva bedömning, och det blir inte alltid rättvisande.

mhlapskvsvirko

MH (Mentalbeskrivning Hund) är det verktyg som använts längst, och på de 20 år vi beskrivit lapska i Sverige har 360 hundar beskrivits (oktober-17). Hur ett MH går till går att se på båda mina hundars sidor, där filmer finns. Vill ni läsa er till mer information finns massor av matnyttigt att finna på SBK:s hemsida.
Rasens medelvärde ses i diagrammet till höger i rött. I mitt exempel jämför jag Virkos MH (grönt) med rasens medelvärde, för att det är enklare att ha något att relatera till.

Rasen i stort har en ganska måttfull socialitet (gruppen kontakt i spindeln) och bitvis lite bristfällig leklust (samt omvärldsintresse, mod & självständighet, i moment 5), sett till nyttan med leklust hos en arbetande hund. Förföljande-gripande också kallat jaktlust speglar nog snarare leklust än faktisk jaktlust, och i viss mån nyfikenhet och lydnad. Även där ligger rasen generellt rätt lågt. Intresse i MH-spindeln speglar kvarstående positiv nyfikenhet i de moment där hunden blivit skrämd, det är generellt lågt vilket är helt ok, förutsatt att hunden har släppt den inledande rädslereaktionen i momenten. Nyfikenhet speglar hur snabb hunden är att ta sig fram till olika överraskningar & skrämselmoment, där är det en fördel om hunden är snabb att kontrollera och även klarar av att göra det utan hjälp från sin ägare. Där ligger rasens medelvärde lite för lågt, sett till hur jag önskar det (men en mindre nyfiken hund kommer ju säkerligen vara både lättsammare & verka mer lydig…). Aktivitet handlar tvärtom om passivitet, rasen är generellt ganska avslappnad och lugn när inget händer. Alldeles för många av rasen reagerar alltför starkt på skott, av medelvärdet på dryga 3 att döma. En skotträdd hund är antingen ljudkänslig även i sin vardag, men det kan också vara så att hunden burit med sig obehag under beskrivningens gång och därför överreagerar på skott. Det är enormt viktig information, då det innebär att hunden kan behöva såväl stöttning som lite mer tid på sig för att hantera obehag eller skrämmande upplevelser, även i sin vardag. Den hunden är också mer sannolik till att minnas obehag över tid. Ser vi till rädslereaktioner i MH-spindeln, så är staplarna för 6d och 7c högre, än staplarna för 6a och 7a. Detta speglar detsamma som redan nämnda skotträdslereaktionen – 6d och 7c speglar kvarstående rädsla, dvs det negativa minne hunden har av situationen, efter att ha haft möjlighet att undersöka (och rimligen då kunnat konstatera att det inte var något farligt). Dessa moment är viktiga att ha i beaktande när en tittar på MH, när en planerar såväl valpköp som avel. Gruppen hot i MH-spindeln handlar om hur arg hunden blir. Lapska blir generellt inte arga på överraskningsmoment, däremot på långsamt närmande hot som spöken. Det viktiga i detta hänseende, enligt min mening, är att se hur nyfikenhet (8d) samt kontakt (8e) ser ut, dvs hur hunden hanterar spökena när de slutar vara hotfulla.

Så till hur Virko reagerat, i jämförelse med rasen i stort.
Virko har påtagligt mycket mer leklust, jaktlust och nyfikenhet än medel-lapska. Hon har också en högre aktivitetsnivå och generellt lägre rädslereaktioner, framförallt vad gäller kvarstående rädsla. Hon har inte heller något kvarstående intresse. Överlag har hon också mindre hotbeteende än rasen i stort. Vad som avviker på dessa punkter är spöket, där var nyfikenheten lägre, rädslan mycket större, hot något större men också kontakttagandet bättre än medel-lapskan. Detta speglar Virko väl – hon blev rädd och har inte mycket till vakt eller allvar i sig, så hon låter matte möta faror på egen hand. Men sedan avreagerar hon enormt fort och är socialt trygg, därför vågar hon hälsa så snabbt på spöket när hon ser att jag går fram, trots att hon blev så rädd.

Utöver MH finns det sedan ett antal år tillbaka även BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund), som i många delar liknar ett MH men också har en hel del andra moment som är av vikt, bland annat testas hur hunden hanterar avvikande underlag samt matintresse. Den största skillnaden ligger dock i protokollet, då BPH-protokollet tittar på enormt många fler delar under samtliga moment. Där MH tittar på kontakt, nyfikenhet, leklust, rädsla och aggression tittar BPH i relation till människor på utforskande, hälsning i såväl tid som intensitet, förarbundenhet, flykt/avståndsökande men också passiv oro och undergivenhet, hotfullhet men också imponerbeteende och bitbeteende. Leken provas med både egen leksak och standardiserad leksak, detsamma gäller matintresse. Överraskningsmomenten är även de betydligt grundligare i sin beskrivning av hundens beteende. Detta gör att protokollen är lite svårbegripliga (än så länge, det är väl en vanefråga som så mycket annat), men det finns också en lättbegriplig sammanfattning som fokuserar på glädje, nyfikenhet och trygghet i momenten, samt energinivå, lekfullhet och ilska. Sammanfattningen inbegriper också hur pass energisk, ljudlig, positiv och arg hunden blivit i det stora hela, sett över hela beskrivningen. Skalan på ett BPH går från 0-4. Mer om BPH finns att läsa på SKK:s hemsida och Virkos BPH finns att beskåda via hennes egen sida.

Sammanfattningsvis visar BPH:t en ras som generellt inte är så social, men relativt trygg med människor. Som leker lite lagom mycket och är relativt matmotiverad. Nyfikenheten är medelmåttig vid överraskningsmoment, och tryggheten kunde bitvis, framförallt kopplat till momentet överraskning, vara bättre. BPH känns mer rättvist när det kommer till rasens generella benägenhet att bli arg, då siffran där är väldigt låg. Rasen är generellt trygg när det gäller både underlag och skott – egenskaper vi ska vara mycket rädda om! Över alla moment upplevs rasen vara en måttligt livlig hund som förhåller sig neutral till måttligt positiv till det mesta, och som övervägande inte är vare sig ljudlig eller har lätt för att bli arg. I vare sig sammanfattningen eller BPH-spindeln finns kvarstående reaktioner urskilda från övriga reaktioner, för att se dessa behöver man titta på det fullständiga protokollet. Men en hund som tar mycket tid på sig eller inte avreagerar har en lägre siffra på trygghet, t ex, samt upplevs inte lika positiv i sin allmänna inställning.

 

bphmedel1910
Här ses sammanfattningen och hur siffrorna fördelats på de 73 lapska vallhundar som hittills (okt-19) påbörjat beskrivningen (4 av dessa har avbrutit, ytterligare 3 har valt bort skott). För en lättare översikt har jag grönmarkerat de vanligaste resultaten, och fetade siffror är Virkos.

MT är ytterligare ett test kring mentalitet, och det är just ett test, utformat för brukshundar, där de blir godkända eller ej godkända, beroende på mentala egenskaper och hur de presterar under testets gång. I mån av plats får även andra raser än bruksraserna göra MT, hunden måste också vara 18-48 månader samt ha ett genomfört MH eller BPH med kryss i alla rutor. Film på Virkos MT finns på hennes sida!
Mentaltestet består av två delar, där hunden måste prestera bra nog på var del för sig, utöver att komma upp i en totalsumma på minst 300 poäng.
Testets första del handlar om samarbete och lekfullhet, hur trygg hunden är med umgänge och lek på avstånd från sin ägare. Det handlar också om intensitet och envishet när ett “jaktbyte” försvinner utom synhåll.
Testets andra del är lite mer påfrestande för hunden, då den utsätts för diverse potentiellt skrämmande saker och pressas lite mer än i ett MH. Protokollet är inte längre moment för moment, utan flera olika moment sammanfogas till egenskaper såsom handlingsförmåga, anpassningsförmåga och koncentration, utöver rädsla, minnesbilder & avreaktion, socialitet (som delas upp i självsäkerhet, nyfikenhet & samspel), nyfikenhet och aggressivitet.
MT är inte för alla hundar, vill jag poängtera. Men hur hunden hanterat MH/BPH kan fungera som vägledning ifall en känner sig nyfiken på att även göra MT.

MH är det enda av dessa mentalbeskrivningar som även finns i övriga nordiska länder.

I Finland finns också ett mentaltest vid namn Luonnetesti (LTE). Bitvis liknar det vårt mentaltests ursprung, och liksom på ett MT erhåller hunden värderade poäng istället för beskrivande siffror. Utöver moment som har vissa likheter med MT förekommer också några moment innehållandes socialt hot. Det ligger inte heller samma fokus på att hunden ska få tid att avreagera färdigt innan nästkommande moment, vilket innebär att hunden belastas betydligt mer.